Regulamin sklepu internetowego siostryplota.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Dane osobowe
 • 11 Zastrzeżenia
 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy siostryplota.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://siostryplota.pl/

Sprzedawca – Katarzyna Nejman Siostry Plotą, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Katarzyna Nejman Siostry Plotą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242620542.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Plac Hallera 5 lok. 11A, Warszawa 03-464
 2. Adres e-mail: siostryplota@gmail.com
 3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Plac Hallera 5 lok. 11A, Warszawa 03-464
 4. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Plac Hallera 5 lok. 11A, Warszawa 03-464

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny podane w Sklepie, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na cenę całkowitą zamówienia składają się (wybrane z opcji sklepu): cena towaru oraz koszt dostawy.
 3. Żeby zakupić towar należy wykonać następujące czynności:
  a. Wybrany towar umieścić w Koszyku
  b. Wybrać metodę płatności oraz dostawy
  c. Podać niezbędne dane osobowe
  d. zaakceptować regulamin sklepu oraz potwierdzić zamówienie
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 6. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 7. Sprzedawca aktualizuje dostępność produktów od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy)
 8. Zamówienia można składać 24 h na dobe

§ 5 PŁATNOŚCI  

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatności za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych (od momentu zaksięgowania wpłaty za towar).
 3. Rozpoczęcie realizacjo zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu za niego wpłaty.
 4. Zamówienie są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, Konsumentowi przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Odbędzie się to z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia przekazania towaru Konsumentowi  lub osobie trzeciej, innej niż przewoźnik wskazanej przez Konsumenta.
 3.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, (informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Można w tym celu  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 5. Po odstąpieniu od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty zakupionego towaru bez kosztów dostawy,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta i otrzymania zwrotu towaru lub otrzymania dowodu odesłania towaru.
 6. Zwrot płatności Sprzedawca wyśle na konto z którego Konsument wykonał płatność lub w inny dogodny dla  Konsumenta sposób. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 7. Adres na który należy zwrócić towar to : Plac Hallera 5 lok. 11A, Warszawa 03-464
 8. Należy odesłać towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Koszty wysyłki pozostają po stronie konsumenta.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Towar wykonany na specjalne zamówienie, personalizowany nie podlega zwrotom.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. W przypadku otrzymania wadliwego towaru Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wymiany przez Sprzedawcę towaru na niewadliwy, naprawy wadliwego towaru przez Sprzedawcę 
 3. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji na towary przygotowane na zamówienie Klienta.
 4. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji z tytułu rękojmi.
 5. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący ponosi koszty wysyłki, na adres Plac Hallera 5 lok.11A, 03-464 Warszawa
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.  

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Katarzyna Nejman Siostry Plotą NIP: 5242620542

 1. Adres wysyłki: Plac Hallera 5 lok. 11A, Warszawa 03-464, adres e-mail: siostryplota@gmail.com

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Numer konta do zwrotu środków

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie siostryplota.pl

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Dane osobowe 
 • 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy siostryplota.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://siostryplota.pl

Sprzedawca – Artur Borecki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Artur Borecki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242568416 , nr REGON 146984693, ul. Bema 2, 05-091 Ząbki.

 1. Adres pocztowy: ul. Bema 2, 05-091 Ząbki.
 2. Adres e-mail: siostryplota@gmail.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: siostryplota@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail siostryplota@gmail.com.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy siostryplota@gmail.com , czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin newslettera

sklepu cosycott.pl

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy siostryplota.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://siostryplota.pl

Usługodawca -Artur Borecki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Artur Borecki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242568416 , nr REGON 146984693, ul. Bema 2, 05-091 Ząbki.

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: siostryplota@gmail.com 
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: siostryplota@gmail.com 
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: siostryplota@gmail.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

W związku z próbami podszywania się pod naszą firmę, w przypadku otrzymania maila – kojarzącego się z naszą firmą – z prośbą o wpłatę na rzekomo nasz rachunek bankowy  prosimy nie dokonywać płatności i niezwłoczny kontakt z nami – siostryplota@gmail.com